Hur gar en familjekonstellation till?

– En grupp människor samlas under ledning av en person grundligt utbildad i att leda familjekonstellationer (en s.k. ”facilitator”). Under loppet av en dag kommer vanligen tre till fyra medlemmar ur denna grupp att ges tillfälle att ställa upp sin egen konstellation runt ett problemområde de önskar bearbeta och lösa upp.   Gruppen sitter i cirkel – den som står i tur sitter bredvid ledaren och presenterar kort sin fråga eller ett problem och ger grundläggande information om hans eller hennes familjesystem; d.v.s kort info om familj, föräldrar, mor- och farföräldrar. Exempel på uppgifter som kan behövas är: Har det förekommit några allvarliga sjukdomar, olyckor, missbruk, självmord, dödsfall i barnsäng eller annan tidig död av en förälder eller ett syskon, erfarenhet från krig eller emigration i familjen…etc..   Handledaren föreslår därefter vilka som kommer att vara representerade i konstellationen, vanligtvis; en företrädare för den som söker, en eller flera familjemedlemmar ex.vis föräldrarna eller far-och morföräldrar. Ibland kan det även vara abstrakta begrepp som “depression” eller ett land.   Frågeställaren, den s.k. Klienten, ber deltagare från gruppen att delta som representanter för sina familjemedlemmar. Han eller hon ”ställer upp” dvs ledsagar varsamt representanterna till de platser i rummet och i förhållande till varandra som känns rätt i ögonblicket. Därefter sätter sig klienten åter bredvid handledaren och de betraktar tillsammans konstellationens utseende.   Representanterna står stilla och tysta vid sina platser. De bör inte agera eller “spela en roll”. Det s.k. ”Kunskapsfältet” kommer nu att utvecklas runt deltagarna Detta energifält har annu inte bekräftats av vetenskapen men är väl känt och används av shamaner och healers i många kulturer runt om i världen. Genom detta energifält kommer gruppens representanter att förnimma och formulera känslor och upplevelser som speglar de verkliga familjemedlemmar som de företräder, fastän de har liten eller ingen kunskap om dessa.   Utifrån denna punkt tar nu läkningsprocessen och familjesystemets helande sin början.   Handledaren ber nu varje företrädare att beskriva vad de känner just där de står eller sitter, särskilt i förhållande till de andra representanterna.   Arbetet fortsätter ofta genom att flytta deltagarna tills dess en mer vilsam och harmonisk känsla uppstår mellan deltagarna/representanterna och att de kanske släpper negativitet genom att sanningsenligt uttrycka känslor och förnimmelser i en anda av kärlek och bekräftelse deltagarna emellan. (T.ex kan ett barn uttrycka sin sorg och saknad inför en avliden mor…)   En helande lösning eftersträvas där alla företrädare känner sig hemma och på rätt plats och detta erfars av hela gruppen.

Comments are closed.